Meest gestelde vragen

Op deze pagina vind u de 'meest gestelde vragen' over het onderwerp straling. Aan verschillende instanties en groepen zijn vragen voorgelegd. Het doel van deze vragen/antwoorden is inwoners vanuit verschillende invalshoeken te informeren over elektromagnetische straling.

Bij het kopje GGD vindt u bijv. de vragen die aan de GGD gesteld zijn en welk antwoord de GGD gegeven heeft. De gemeente Waalre is niet verantwoordelijk voor de antwoorden van betrokken groepen of instanties. Heeft u vervolgvragen n.a.v. onderstaande vragen en antwoorden? Neem dan contact op met de desbetreffende instantie of groep.

GGD

 • Is straling schadelijk voor de gezondheid van mens en dier?
  '‘Straling’ (ofwel elektromagnetisch veld) is er in veel verschillende vormen. We weten dat (teveel) UV-straling van zonlicht schadelijk kan zijn voor de gezondheid, evenals (teveel) röntgenstraling bij medisch onderzoek. De straling van zendmasten en mobiele telefoons is echter van een heel andere orde en daarvan zijn op dit moment geen gezondheidsrisico’s bekend.'  (Bron GGD)
 • Kun je ziektes krijgen van het wonen bij een zendmast?
  'Niet zover we nu weten. Wetenschappelijk onderzoek heeft niet aangetoond dat bepaalde ziekten vaker voorkomen nabij zendmasten of dat elektromagnetische velden van zendantennes gezondheidsschade kunnen veroorzaken bij blootstellingsniveau’s zoals die voorkomen in onze leefomgeving. Er zijn personen die aangeven dat zij méér klachten zoals hoofdpijn en slapeloosheid ervaren in de buurt van zendmasten of andere bronnen van elektromagnetische velden, maar met wetenschappelijk onderzoek is dat verband niet bevestigd. Internationaal wordt hier nog verder onderzoek naar gedaan.' (Bron GGD)
 • Wat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over elektromagnetische straling van zendmasten en mobiele telefoons etc? En wat zegt de Raad van Europa over dat onderwerp?
  'IARC, het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), heeft het gebruik van mobiele telefoons in 2011 bestempeld als ‘mogelijk kankerverwekkend’. De reden hiervoor is dat IARC wel aanwijzingen voor een verhoogd risico op hersentumoren ziet, maar geen overtuigende bewijzen. Ter vergelijking: in deze zelfde categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’ vallen ook stoffen zoals koffie, diesel, roet en talkpoeder. Er zijn echter géén aanwijzingen dat zendmasten in de woonomgeving kankerverwekkend zijn; de blootstelling aan die zendsignalen is volgens de WHO vele malen lager dan die tijdens het gebruik van een mobiele telefoon. De WHO geeft aan dat er verder geen gezondheidsrisico’s door de elektromagnetische velden van telefoons of zendmasten bekend zijn.' (Bron GGD)

  'De Raad van Europa heeft in 2011 een resolutie aangenomen waarmee zij lidstaten adviseert maatregelen te nemen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verlagen. Dit is een politieke oproep vanwege maatschappelijke en wetenschappelijke discussies op dit vlak. Er lagen geen gewijzigde wetenschappelijke inzichten over gezondheidsrisico’s ten grondslag aan die oproep.' (Bron GGD)
 • Woon je veiliger op 25 meter van een zendmast, 150 meter of verder weg bijvoorbeeld op meer dan 400 meter van zo'n installatie?
  'Tot op heden is met wetenschappelijk onderzoek géén bewijs gevonden voor negatieve gezondheidseffecten voor omwonenden van zendmasten, ongeacht de woonafstand tot de zendmast. Blootstelling verandert wel met de woonafstand, maar is in Nederland altijd ruim onder de gezondheidsnormen.
  Er zijn in onze woonomgeving naast zendmasten voor mobiele telefonie vele andere bronnen van blootstelling; ook daarvan zijn geen gezondheidsrisico’s bekend. Als u desondanks uw blootstelling wilt verminderen, raadpleeg dan het document ‘omgaan met elektromagnetische velden’ op www.ggd-bureaugmv.nl voor meer informatie en tips.' (Bron GGD)
 • Waarom doet de GGD geen metingen van gezondheidsklachten of inventarisatie rondom een zendmast?
  'De GGD inventariseert elke 4 jaar per gemeente de (ervaren) gezondheid van inwoners, middels vragenlijsten (verzonden aan een steekproef/deel van de inwoners). Die gegevens zijn niet geschikt om uitspraken te doen over een relatie tussen gezondheidsklachten en zendmasten. Daarvoor is specifiek wetenschappelijk onderzoek nodig, dat aan strenge kwaliteitseisen moet voldoen. De GGD heeft daar zelf geen tijd, financiële middelen of expertise voor. Bovendien is wetenschappelijk onderzoek op een relatief klein schaalniveau van straten/wijken/woonkernen vaak onmogelijk.' (Bron GGD)
 • Kan ik buiten zitten en mijn kinderen in de tuin laten spelen in de buurt van een zendmast? Hoelang kan ik kinderen buiten laten in de buurt van een zendmast?
  'Tot op heden is met wetenschappelijk onderzoek géén bewijs gevonden voor negatieve gezondheidseffecten voor omwonenden van zendmasten. Het maakt daarbij niet uit of het om volwassenen of kinderen gaat, danwel of men zich binnenshuis of buitenshuis bevindt. De blootstelling zit altijd ruim onder de gezondheidsnorm. U kunt daarom buiten zitten en uw kinderen daar laten spelen, zo lang u wilt.' (Bron GGD)
 • Ik maak me zorgen over straling. Wat kan ik in huis doen om straling te verminderen?
  'Er is tot op heden geen bewijs gevonden voor schadelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden van bronnen in onze woonomgeving (zoals zendmasten en Wi-Fi-netwerken). Wilt u desondanks uw blootstelling aan deze velden verminderen, dan kunt u eenvoudig een aantal dingen zelf in of rond uw huis aanpassen. Ook kunt u op een andere manier of minder mobiel telefoneren. Meer informatie en tips hierover leest u in het document ‘omgaan met elektromagnetische velden’ op www.ggd-bureaugmv.nl.' (Bron GGD)
 • Ik maak me zorgen over straling. Waar kan ik terecht met vragen over straling en gezondheid?
  'U kunt daarover contact opnemen met de GGD via telefoonnummer 0900-3686868.' (Bron GGD)
 • Waar kunnen mensen met klachten zich melden?
  'Als u gezondheidsklachten ervaart waarover u zich zorgen maakt, neem dan altijd contact op met uw huisarts of behandelend medisch specialist. Als u vragen heeft over de invloed van uw woonomgeving op uw gezondheid, kunt u daarnaast ook de GGD benaderen (telefoonnnummer 0900-3686868). Wij zullen uw vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden met de huidige wetenschappelijke inzichten. Daarnaast zullen wij meerdere mogelijke oorzaken van uw klachten in beschouwing nemen.' (Bron GGD)

Antennebureau

 • Wat is straling?
  'Met straling wordt meestal ioniserende straling bedoeld. Mobiele apparaten, zoals mobiele telefoons en tablets, maken geen gebruik van ioniserende straling, maar van elektromagnetische velden. De elektromagnetische velden afkomstig van antennes zijn radiogolven. In de volksmond worden deze radiogolven ook wel straling genoemd. De golven waaruit een elektromagnetisch veld bestaat, zijn trillingen die zich voortplanten in de ruimte en worden gebruikt om informatie door de lucht te zenden (en te ontvangen).' (Bron Antennebureau)
 • Hoe wordt bepaald waar er antennes moeten staan?
  'Dit is afhankelijk van veel factoren, zoals het aantal gebruikers van een mobiel communicatienetwerk, de hoeveelheid telefoon- en datagebruik op een bepaalde plek, omgevingsfactoren die van invloed zijn op het bereik van een antenne (bebouwing, bomen etc.). Tot slot bepaalt ook de beschikbaarheid van geschikte locaties waar een antenne komt te staan.' (Bron Antennebureau)
 • Wat voor wet- en regelgeving is er rondom antennes en straling?
  'Er is verschillende wet- en regelgeving die het gebruik van frequenties en het plaatsen en gebruiken van antennes regelt. Dit zijn onder andere de Telecommunicatiewet, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Antenneconvenant (zie www.antennebureau.nl/onderwerpen/plaatsing-antennes). Naast Nederlandse wetgeving gelden er ook verschillende internationale richtlijnen, zoals de R&TTE richtlijn (Radio and Telecommunications Terminal Equipment), waar onder andere veiligheidseisen in staan waar elektrische en/of elektronische apparatuur in Europa aan moet voldoen en de EMC richtlijn (Elektromagnetische Compatibiliteit) waarin regels staan om onnodige storing op elektrische en/of elektronische apparatuur te voorkomen.' (Bron Antennebureau)
 • Wie ziet er op toe dat deze wet- en regelgeving nageleefd?
  'Dit is afhankelijk van welke wetgeving het betreft. Agentschap Telecom bijvoorbeeld, controleert de Telecommunicatiewet en ziet toe dat vergunde frequenties alleen door die bedrijven worden gebruikt die daadwerkelijk een vergunning hebben om die frequentie te mogen gebruiken. Bij storingen van elektrische en elektronische apparatuur door anderen, is het ook Agentschap Telecom die nagaat door wie deze storing wordt veroorzaakt. (zie www.agentschaptelecom.nl)
  Uw gemeente heeft een rol bij de handhaving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Zij controleert bijvoorbeeld of geplaatste masten waar antenne-installaties aan- of inhangen legaal zijn geplaatst. Is de mast hoger dan 5 meter dan heeft de eigenaar van deze mast een omgevingsvergunning van de gemeente nodig om de mast te mogen plaatsen.' (Bron Antennebureau)
 • Wie bepaalt de wet- en regelgeving rondom zendmasten?
  'Wetgeving rondom het gebruik van frequenties en het plaatsen van masten voor antenne-installaties wordt, net zoals alle andere wetten, bepaald door de wetgever.' (Bron Antennebureau)
 • Hoe wordt straling van een zendmast gemeten?
  'Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid heeft een kennisbericht geschreven over hoe elektromagnetische velden in het radiofrequente gebied gemeten moeten worden.' (Bron Antennebureau)
 • Zijn er stralingsnormen? En zo ja wat zijn die normen? Wie houdt die normen in de gaten?
  'De Europese Unie heeft referentieniveaus voor blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig van antennes aan haar lidstaten aanbevolen. Deze aanbeveling is vastgelegd in de EU-aanbeveling 1999/519/EG. Nederland heeft deze aanbeveling in haar Nationale antennebeleid opgenomen. Agentschap Telecom voert steekproefsgewijs metingen uit op publiek toegankelijke plaatsen. Hierbij controleert zij of de blootstellingslimieten vastgelegd in de EU-aanbeveling 1999/519/EG niet overschreden worden. Uit alle metingen blijkt dat de blootstelling in Nederland op publiek toegankelijke plaatsen ver onder deze limieten blijft. Bekijk de meetrapporten.' (Bron Antennebureau)
 • Kunnen huizen in waarde dalen in de buurt van een zendmast? Wat voor gevolgen heeft dit voor de WOZ waarde van koopwoningen?
  'De waarde van een huis, en dus ook de WOZ-waarde wordt bepaald door veel factoren, zoals de grootte van het huis, de locatie, de staat van het huis, bereikbaarheid, voorzieningen in de buurt (restaurants, winkels etc.), aanwezige onderwijsinstellingen, de aanwezigheid van snel- en spoorwegen, de algehele omgeving etc. De WOZ-waarde van uw woning wordt bepaald door uw gemeenten. (Bron Antennebureau)
 • Hoe lopen stralingsbundels van een zendmast of een ander apparaat?
  'De stralingsbundel van een antenne-installatie in een mast en/of de interne antenne van een mobiel apparaat kan vergeleken worden met de lichtbundel van een zaklamp. Zie verder de vraag: hoe werkt een antenne-installatie?' (Bron Antennebureau)
 • Hoe werkt een antenne-installatie?
  'De werking van een antenne-installatie is te vergelijken met een zaklamp. De lichtbundel van een zaklamp schijnt vooral naar voren. Vlak vóór de zaklamp is het licht het sterkst, verder weg wordt het licht steeds zwakker. Hoe verder je wilt schijnen, hoe krachtiger de lichtbron moet zijn. De geldt ook voor een antenne-installatie. De antenne zendt de velden ook vooral recht naar voren. Vlak vóór de antenne zijn de elektromagnetische velden het sterkst, verder weg nemen de velden in sterkte af en onder de antenne zijn nauwelijks elektromagnetische velden van deze antenne. Hoe verder de antenne moet reiken, hoe hoger het vermogen moet zijn.' (Bron Antennebureau)
 • Wat is het verschil tussen 3g en 4g?
  'Zowel 3G (3e generatie ofwel UMTS) als 4G (4e generatie ofwel LTE) worden gebruikt voor mobiele communicatie. UMTS is sinds begin van deze eeuw beschikbaar in Nederland en wordt gebruikt voor spraak én data. LTE is in Nederland in 2013 geïntroduceerd en kan op dit moment alleen nog gebruikt worden voor dataverkeer. De verwachting is dat LTE op termijn ook beschikbaar is voor spraak.' (Bron Antennebureau)
 • Hoeveel antennes mogen er in een zendmast hangen? Zit daar een maximum aan?
  'De hoogte en bouwconstructie van een mast bepaalt hoeveel antenne-installaties in één mast geplaatst kunnen worden. De antenne-installatie hebben qua hoogte ‘vrij zicht’ nodig om de omgeving van het signaal te voorzien. Zowel bebouwing als bomen zijn belemmerende factoren. Daarnaast bepaalt de bouwconstructie de (on)mogelijkheden qua gewicht hoeveel antenne-installaties geplaatst kunnen worden.' (Bron Antennebureau)
 • Als er een wijziging in de installatie komt, waar kunnen inwoners dan zien of horen wat de wijziging inhoudt?
  'Eigenaren van antenne-installaties voor een mobiel communicatienetwerk zijn volgens de Telecommunicatiewet verplicht om bepaalde gegevens van de antenne-installatie te (laten) registreren in het Antenneregister (www.antenneregister.nl). In de wet is opgenomen dat na een wijziging in een installatie de eigenaar maximaal 30 dagen de tijd heeft om deze wijziging door te (laten) voeren in het Antenneregister.'(Bron Antennebureau)
 • Is straling van een zendmast hetzelfde als die van een mobiele telefoon, wifi, magnetron etcetra?
  'De radiogolven (elektromagnetische velden) van een antenne-installatie voor een mobiel netwerk in een mast, zijn dezelfde radiogolven die gebruikt worden voor de televisie- en radiosignalen, de draadloze huistelefoon, de wifi-router thuis en de magnetron. De magnetron zendt echter met veel hogere vermogens uit dan bijvoorbeeld een antenne-installatie aan een mast of de interen antenne-installatie in uw mobiele telefoon of tablet.' (Bron Antennebureau)
 • Zijn er landen die strenger zijn qua wonen bij een zendmast dan Nederland?
  'De Europese Unie heeft referentieniveaus voor blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig van antennes aan haar lidstaten aanbevolen. Deze aanbeveling is vastgelegd in de EU-aanbeveling 1999/519/EG. De meeste Europese landen, waaronder Nederland hanteren deze limieten. Enkele Europese landen, zoals België, gaan eveneens uit van deze EU-aanbeveling maar hanteert, op basis van een politiek besluit, 50% van de aanbevolen limieten als norm. Dit betekent echter niet dat België strengere eisen stelt qua wonen in de nabijheid van een mast met antenne-installaties voor mobiele telefonie. De blootstelling aan elektromagnetische velden op publiek toegankelijke plaatsen is in België niet anders dan in Nederland. Op straatniveau bedraagt de blootstelling van alle elektromagnetische velden afkomstig van alle antenne-installaties in de omgeving 0,5 - 3 Volt per meter. (De strengste limiet in Nederland is 28 Volt en in België 14 Volt (=50% van de ICNIRP limiet)). De limiet van één enkele antenne-installatie voor mobiele telefonie bedraagt in België op publiek toegankelijke plaatsen maximaal 3 Volt per meter.' (Bron Antennebureau)

Stop UMTS

 • Is straling van een zendmast hetzelfde als die van een mobiele telefoon, wifi, smartphones, draadloze babyfoon, magnetron etcetera?
  'Er zijn kleine verschillen. De frequenties verschillen iets en op het magnetronveld zitten geen laagfrequente informatiepulsen, die vooral verantwoordelijk zijn voor gezondheidsklachten. Oppervlakkig gezien zijn er geen verschillen.' (Bron Stop UMTS - Leendert Vriens)
 • Zijn er landen die strenger zijn qua wonen bij een zendmast dan Nederland?
  'Ja. Meest extreem is Rajasthan (deelstaat van India) waar eind 2012-begin 2013 alle zendmasten binnen 500 meter van scholen, ziekenhuizen en kinderspeelplaatsen verwijderd zijn op bevel van het Hooggerechtshof. In Italië, Israël, China en de meeste Oostbloklanden, waaronder Rusland, zijn de toelaatbare stralingsbelastingen een factor 100 lager dan in Nederland. Voor een overzicht van in andere landen genomen en aanbevolen voorzorgsmaatregelen zie: Compilatie van internationale organisaties en overheden samengesteld door Stop UMTS' (Bron Stop UMTS - Leendert Vriens)
 • Wifi op scholen en kinderdagverblijven. Waarom wel of niet?
  'Nee, om twee redenen: 1. Gevaar voor de gezondheid, kinderen zijn ook meer kwetsbaar dan volwassenen. Op verschillende scholen zijn kinderen ziek geworden door deze straling en 2. De leerprestaties blijken te verminderen. Zie: artikel Note taking by hand versus laptop en Opinie Effect van iPad-school is onbekend' (Bron Stop UMTS - Leendert Vriens)
 • Wetenschappelijk is niet bewezen dat straling slecht is voor de gezondheid. Waar haalt Stop UMTS het bewijs/de overtuiging vandaan dat straling wel slecht is voor mensen?
  ‘Wetenschappelijke bewijzen zijn vrijwel nooit van belang als het erom gaat de oorzaak van gezondheidsschade te erkennen. Ervaringen van personen (ernstig ziek worden, doodgaan) zijn vrijwel altijd beslissend en zouden dat hier ook moeten zijn. Een artikel met voorbeelden en artikelen met ervaringen staan op de website van Stop UMTS. Tevens is hier sprake van een omkering van bewijslast. Bij introductie van medicijnen dient eerst aan de hand van experimenten voldoende plausibel gemaakt te worden dat deze niet schadelijk voor de gezondheid zijn, ofwel te ernstige bijwerkingen veroorzaken. Bij de introductie van draadloze communicatie is bij voorbaat zonder enig bewijs of steekhoudende argumentatie aangenomen dat deze niet schadelijk zou zijn.' (Bron Stop UMTS - Leendert Vriens)
 • Hoe gevaarlijk is straling van zendmasten volgens Stop UMTS?
  'Er zijn mensen die daar zeer ernstig ziek van worden. Voor sommigen en voor sommige gezinnen wordt het leven onleefbaar. Eén van de problemen is dat stralingsgevoeligheid meestal pas na langdurige (jarenlange) belasting ontstaat. Het verband met de veroorzaker wordt dan niet gelegd. Volgens Stop UMTS wordt ook de kans op het krijgen van kanker vergroot. Zie http://www.stopumts.nl/pdf/naila.pdf (zie abb. 3) en informatie hierover op de website van Stop UMTS.' (Bron Stop UMTS - Leendert Vriens)
 • Wat moet je volgens Stop UMTS doen als je in de buurt van een zendmast woont?
  'De stralingsintensiteit laten meten buitenshuis en in huis op alle verdiepingen. Indien je in een hoofdlob zit (zendmasten zenden in het horizontale vlak niet uniform uit) de provider verzoeken de antenne(s) iets te draaien indien mogelijk (anderen moeten dan niet de volle laag krijgen). Bij te hoge intensiteit verhuizen of afschermen. Maar zorg er eerst voor dat je zelf geen 24 uur per dag stralende apparatuur in eigen huis hebt (DECT, WiFi vervangen door bekabelde verbindingen of door Eco-DECT en Eco-WiFi). Let ook op straling van de buren die dwars door muren gaat.' (Bron Stop UMTS - Leendert Vriens)
 • Wat zegt de wereld gezondheidsorganisatie over electromagnetische straling van zendmasten en mobiele telefoons etc? en wat zegt de Raad van Europa over dat onderwerp?
  'De WHO heeft deze straling in 2011 ingedeeld als ‘mogelijk kankerverwekkend’, dezelfde categorie als gelode benzine, DDT, chloroform en koffie. Je hoeft echter geen 20 koppen koffie per dag te drinken en gelode benzine en DDT zijn verboden. De Raad van Europa en het Europees Parlement hebben in 2011 en 2009 resoluties aangenomen waarin zij stralingsreductie aanbevelen en de lidstaten verzoeken elektrogevoeligheid van personen naar voorbeeld van Zweden als handicap te erkennen.' (Bron Stop UMTS - Leendert Vriens)
 • Zijn er stralingsnormen? En zo ja wat zijn die normen? Wie houdt die normen in de gaten?
  'In Nederland gelden de ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) normen. In Italië, Israël, China en de meeste Oostbloklanden, waaronder Rusland, zijn de toelaatbare stralingsbelastingen een factor 100 lager. Volgens de SBM (Standard der Baubiologische Messtechnik) norm, onder meer aangeraden door de Oostenrijkse Ärztekammer (ÖÄK), zou de toelaatbare stralingsintensiteit zelfs met een factor 1.000.000 verlaagd moeten worden.' (Bron Stop UMTS - Leendert Vriens)
 • Kunnen huizen in waarde dalen in de buurt van een zendmast? Wat voor gevolgen heeft dit voor de WOZ waarde van koopwoningen?
  'Ja, de WOZ waarde is in een aantal gevallen verminderd. Zie de website van Stop UMTS.' (Bron Stop UMTS - Leendert Vriens)
 • Wat is het verschil tussen 3g en 4g?
  '4G blijkt, volgens aan StopUMTS toegezonden ervaringsverhalen, tot meer gezondheidsklachten te leiden dan 3G.' (Bron Stop UMTS - Leendert Vriens)
 • Ik maak me zorgen over straling. Wat kan ik in huis doen om straling te verminderen?
  'Alle 24 uur per dag stralende apparatuur in eigen huis (DECT, WiFi, babyfoon, e.d.) vervangen door bekabelde verbindingen of door Eco-DECT en Eco-WiFi). Eventuele van buiten (buren, zendmasten) komende straling afschermen indien de stralingsniveaus te hoog zijn.' (Bron Stop UMTS - Leendert Vriens)
 • Ik maak me zorgen over straling. Waar kan ik terecht met vragen over straling en gezondheid?
  'Voor info zie: www.stopumts.nl, www.stralingsrisicos.nl en www.stichtingehs.nl.' (Bron Stop UMTS - Leendert Vriens)

Stichting Kennisplatform Electromagnetische Straling

 • Wat is straling?
  'Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische oscillaties (trillingen). (bron: Wikipedia). De bekendste vorm van elektromagnetische straling wordt veroorzaakt door de zon; die zendt zichtbaar licht uit, maar ook onzichtbare ultraviolette en infrarode straling. Andere, door de mens veroorzaakte, stralingen worden gebruikt voor onder andere draadloze communicatie, radio en t.v., radar, medische toepassingen, magnetrons en beveiliging.' (Bron Stichting Kennisplatform Electromagnetische Straling - Peter van der Vleuten)
 • Is straling schadelijk voor de gezondheid van mens en dier?
  'Elektromagnetische straling kan de gezondheid van mensen, dieren en planten nadelig beïnvloeden. Dit kan een gevolg zijn van opwarming van het organisme (thermische effecten), maar ook van verstoring van lichaamsprocessen (biologische of niet-thermische effecten).' (Bron Stichting Kennisplatform Electromagnetische Straling - Peter van der Vleuten)
 • Zijn er stralingsnormen? En zo ja wat zijn die normen? Wie houdt die normen in de gaten?
  'Er zijn in de wereld diverse normen, die iets zeggen over de maximaal toelaatbare straling. Nederland heeft daarbij gekozen voor de norm (ICNIRP) die de hoogste straling toelaat en die alleen rekening houdt met thermische effecten. Het in Nederland toegestane stralingsniveau ligt factoren hoger dan in veel andere landen het geval is.'  (Bron Stichting Kennisplatform Electromagnetische Straling - Peter van der Vleuten)
 • Ik maak me zorgen over straling. Wat kan ik in huis doen om straling te verminderen?
  'Straling in huis kan worden veroorzaakt door bronnen van buiten (bijvoorbeeld zendmasten en radar installaties) en bronnen binnenshuis (o.a. DECT draadloze huistelefoon, WiFi, mobiele telefoons, computers en magnetrons). Om effecten van bronnen buitenshuis tegen te gaan is effectieve afscherming nodig; dat vergt de nodige deskundigheid en aanbevolen wordt hiervoor een bouwbioloog in de arm te nemen. Stralingsbronnen binnenshuis kunnen eenvoudig worden voorkomen door telefoonverbindingen en computerverbindingen via draden te gebruiken. Wie toch draadloos wil bellen of zijn computer draadloos wil aansluiten kan speciale telefoons (eco-dect plus) of WiFi routers aanschaffen die alleen of vooral stralen als ze worden gebruikt. Wie niet zonder magnetron kan, doet er verstandig aan niet in de buurt van de magnetron te komen als deze aan staat.' (Bron Stichting Kennisplatform Electromagnetische Straling - Peter van der Vleuten)

Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS)

 • Is straling schadelijk voor de gezondheid van mens en dier?
  'Elektromagnetische velden (EMV) van veel moderne elektrische en elektronische apparaten geven gezondheidsklachten (elektrostress, of elektrohypersensitiviteit – EHS), al bij heel lage stralingsdichtheden. Dat komt doordat de EM velden ‘gepulst’ worden uitgezonden, door het apparaat zelf of door de met pulsen ‘vervuilde’ elektrische leidingen. Dergelijke velden (‘straling’) zijn ziekmakend voor elektrogevoelige personen.' (Bron Stichting EHS)
 • Kun je ziektes krijgen van het wonen bij een zendmast?
  'Er zijn mensen die klachten ervaringen. Vooral wanneer mensen in de stralenbundel van een zender wonen en er het gezicht op hebben. De aard van de gezondheidsklachten is individueel verschillend. Afscherming van de woning tegen de straling doet klachten verminderen.' (Bron Stichting EHS)
 • Wat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over elektromagnetische straling van zendmasten en mobiele telefoons et cetera? En wat zegt de Raad van Europa over dat onderwerp?
  'De WHO erkent dat mensen ziek kunnen zijn van diverse milieufactoren, maar dat daaruit niet volgt dat EM velden daarvan de oorzaak zijn. Meer onderzoek is nodig. Daarentegen heeft een onderafdeling van de WHO, de International agency for research on cancer (de IARC) uitgesproken dat het mogelijk is dat hoogfrequente straling het optreden van hersentumoren bevordert. Binnen de Raad van Europa zijn de meningen wat verdeeld.' (Bron Stichting EHS)
 • Woon je veiliger op 25 meter van een zendmast, 150 meter of verder weg bijvoorbeeld op meer dan 400 meter van zo'n installatie?
  'Dat is niet zomaar te zeggen. Zenders stralen weliswaar voornamelijk in horizontale richting en minder naar beneden. Toch zijn er wel strooivelden naar beneden en is er sprake van reflecties tegen gevels en metalen constructies, waardoor veldsterkten onvoorspelbaar zijn. In het algemeen geldt: hoe verder weg, hoe beter.' (Bron Stichting EHS)
 • Wat kan men volgens stichting EHS doen als men in de buurt van een zendmast woont?
  'Men kan afschermende maatregelen treffen om de velden buitenshuis; dat kan gezondheidswinst opleveren. Buitenshuis lopend naar werk of school kan men routes kiezen langs bijvoorbeeld de ‘lijzijde’ van gebouwen om niet direct door zenders aangestraald te worden.' (Bron Stichting EHS)
 • Kan ik buiten zitten en mijn kinderen in de tuin laten spelen in de buurt van een zendmast? Hoelang kan ik kinderen buiten laten in de buurt van een zendmast?
  'Voor elektrogevoelige volwassenen en zeker voor hun kinderen is langdurig buiten zitten in de stralenbundel van een zendmast niet aan te bevelen. Zoek liever een luw gebied op. Sommigen vinden dat het dragen van beschermende kleren of hoofddeksel de hinder vermindert. Zorg er ook voor niet langdurig te verblijven boven een ondergrondse voedingskabel naar een zendmast omdat daar storende stromen doorheen gaan. Schaf een of meer veldmeters aan om veldsterkten te kunnen meten.' (Bron Stichting EHS)
 • Ik maak me zorgen over straling. Wat kan ik in huis doen om straling te verminderen?
  'U kunt de elektriciteit in huis uitschakelen, of minstens niet-gebruikte apparatuur uit te schakelen. Losse snoeren vermijden. Bedenk dat de meeste elektronische apparaten en zenders (o.a. Dect telefoon, WiFi, mobieltjes enz.) in de huishouding EMV veroorzaken, ook als ze op ‘stand-by staan. Stekker er uit trekken! Tegen velden van buren en van buiten kunt u zich vaak beschermen door het nemen van selectieve afschermingsmaatregelen. Neem daartoe contact op met één van de met de Stichting EHS samenwerkende meetspecialisten.' (Bron Stichting EHS)
 • Ik maak me zorgen over straling. Waar kan ik terecht met vragen over straling en gezondheid?
  'Info-lijnen van de Stichting Elektrohypersensitiviteit (www.stichtingehs.nl); Website van StopUMTS (www.stopumts.nl); Stichting Nationaal platform stralingsrisico’s (www.stralingsrisicos.nl (Bron Stichting EHS)
 • Waar kunnen mensen met klachten zich melden?
  'Bij de huisarts en GGD (tel. 0900-3686868). Wie wil werken aan veldreductie thuis of op het werk kan contact opnemen met een van de info-telefoons van de Stichting EHS.' (Bron Stichting EHS)
 • Is straling van een zendmast hetzelfde als die van een mobiele telefoon, wifi, smartphones, draadloze babyfoon, magnetron etcetera?
  'EM velden van al deze apparaten hebben met elkaar gemeen de frequentie waarop ze werken: zenders werken alle met hoogfrequente straling. Alleen is de modulaties verschillend. Alle veldtypen kunnen weefsels van mens en dier ontregelen en gedrag beïnvloeden.' (Bron Stichting EHS)
 • Wat is het verschil tussen 3G en 4G?
  'Zenders van het 4G type geven veel sneller datastromen voor internetgebruik. Niet voor spraak. Of mensen van 4G evenveel hinder ondervinden is nog niet te zeggen; het net bestaat nog maar kort. Niet alle smartphones zijn nog voor de ontvangst van 4G toegerust.' (Bron Stichting EHS)
 • Zijn er stralingsnormen? En zo ja wat zijn die normen? Wie houdt die normen in de gaten?
  'In Nederland worden formeel de richtlijnen aangehangen van de International commission for non-ionizing radiation protection (ICNIRP). De maximaal toegestane belasting met zendervelden is daarbij gesteld op 61 V/m (10W/m2). De opwarming van weefsel wordt zodoende beperkt. Echter, elektrostress verschijnselen kunnen teweeg gebracht worden door veldsterkten die meerdere orden van grootte lager liggen. Wij hanteren een maximum blootstelling van 10 microwatt/m2. Dit volgens de Duitse SBM2008 richtlijnen, die beter aansluiten bij de ervaringen van elektrogevoelige personen. Daarbij treedt geen warmte-effect op.' (Bron Stichting EHS)

De gemeente Waalre is niet verantwoordelijk voor de antwoorden van betrokken groepen of instanties. Heeft u vervolgvragen n.a.v. bovenstaande vragen en antwoorden? Neem dan contact op met de desbetreffende instantie of groep.