Nieuws

Structuurontwerp multifunctioneel gemeentehuis

Geplaatst op maandag 7 december 2015

Vorige week is gestart met het maken van het structuurontwerp voor het multifunctioneel gemeentehuis voor Waalre. Met verenigingen, het college van B&W, inwoners, medewerkers van de gemeente en een raadswerkgroep zijn in één week verschillende sessies gehouden. Het doel daarvan was het ophalen van meningen, ideeën en vraagpunten en te komen tot input voor het structuurontwerp. 

Wat is een structuurontwerp?

Een structuurontwerp geeft de grove lijnen van de accommodatie aan. Daarin wordt bepaald waar op het perceel het gebouw komt te staan, de hoogte en breedte ervan, de vorm, hoe het landschap wordt benut, parkeren, hoe het oude raadhuis wordt benut etc. Dit wordt uiteindelijk in een 3D-visualisatie weergegeven.

Het ontwerpproces

In de bijeenkomsten met genoemde groepen is eerst het proces over het ontwerpen van het multifunctionele gemeentehuis toegelicht. Er wordt van grof naar fijn gewerkt. De start is het structuurontwerp, waarin de massa en positionering van het gebouw worden bepaald. Dat wordt na besluitvorming uitgewerkt in een voorlopig ontwerp waarin de ruimten (bv zalen) en functies zijn bepaald. In het definitieve ontwerp zijn de details uitgewerkt (bv constructietekeningen).

Sessies raadhuis, landschap en uitstraling

Tijdens drie sessies zijn ideeën en meningen gepeild over het raadhuis, het landschap en de uitstraling van het toekomstige gebouw. Bij de sessie raadhuis zijn vier mogelijkheden voor benutten van de restanten toegelicht. Alle aanwezigen zijn gevraagd hun voorkeur uit te spreken door het plakken van een geeltje. De sessie landschap was gericht op het zoeken naar mogelijkheden voor een harmonieuze inpassing op de locatie. Dit werd gedaan door papiertjes die het gebouw, parkeren en woningbouw symboliseerden, over het perceel te schuiven. Tenslotte werd tijdens de sessie uitstraling gevraagd uit diverse tijdschriften foto’s te knippen met afbeeldingen van binnen- en buitenzijdes van gebouwen, als voorbeeld van hoe het multifunctionele gemeentehuis er wél en hoe het er zeker niet uit zou moeten zien.

Vervolgproces

Met de input die opgehaald is bij de sessies met de eerdergenoemde groepen is een analyse die vertaald is naar 3 à 4 ontwerpscenario’s. Deze ontwerpscenario’s worden deze week opiniërend besproken met de raadswerkgroep en het college van B&W. Doel hiervan is om te komen tot een voorkeursscenario. Daarna wordt het voorkeursscenario uitgewerkt naar een structuurontwerp. Dit structuurontwerp wordt dit jaar nog ter besluitvorming aangeboden aan het college en vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan raad. De raad behandelt het structuurontwerp oordeelsvormend op 12 januari en besluitvormend op 26 januari.

Meer informatie

Vervolgens vinden er eind januari / begin februari weer sessies plaats met verenigingen, inwoners, ambtenaren, college en raadswerkgroep om het structuurontwerp te vertalen naar een voorlopig ontwerp. Heeft u vragen? Stel ze via gemeentehuis@waalre.nl.

Meer nieuws